Privacyreglement Covid Spoedservice B.V.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze teststraten.

Algemeen

Teststraat

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Waarom verweken wij deze persoonsgegevens?

De plichten van de teststraat

Uw rechten als betrokkene

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Bewaren van persoonsgegevens

Waar bewaren wij deze persoonsgegevens?

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vraag of klacht

1. Algemeen

Covid Spoedservice BV (lees: Fastpcrschiphol.com) hecht veel belang aan uw privacy. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u te laten weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dat u op de hoogte bent van uw rechten. Deze Privacyverklaring richt zich tot bezoekers van de corona teststraten. Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Meldingen van wijzigingen worden geplaatst op de website. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 31 juli 2022.

Naast de AVG gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

2. Teststraat

In onze teststraat kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u te kunnen testen en uiteindelijk een uitslag te kunnen versturen aan u. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het maken va neen testafspraak is het noodzakelijk om de volgende (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken om een afspraak te kunnen maken. Het gaat daarbij om:

·        Voornaam en achternaam;

·        Geboortedatum;

·        Mobiel telefoonnummer;

·        E-mailadres;

·        Adresgegevens;

·        Burgerservicenummer;

·        Documentennummer ID;

·        Type test (Antigeen of PCR);

·        Medische klachten;

·        Uitslag Covid-19 test;

·        Afgenomen keel en neus swab.

Wanneer de afspraak is gemaakt worden de volgende indirecte persoonsgegevens verwerkt:

·        Boekingsnummer; 

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

De verwerkingen hebben als doel om:

·        De afspraak te kunnen administreren

·        U te kunnen identificeren en registeren;

·        De test uit te voeren;

·        De test uitslag aan de persoonsgegevens van u te koppelen;

·        De beschikbaarheid van de testuitslag aan u te communiceren

·        Het test resultaat met u te delen ten behoeve van het Testbewijs/Digital Green Certificate;

·        Uw gegevens en de verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan. Daarnaast hebben wij de wettelijke plicht als zorgaanbieder om uw burgerservicenummer of paspoortnummer te controleren om uw identiteit vast te stellen en uw documentnummer te registeren. Verder hebben wij de wettelijke plicht of op basis van een overeenkomst de verplichting om uw persoonsgegevens soms aan derden te verstrekken. Zie hiervoor punt 7. 

5. De plichten van de teststraat

De teststraat is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld (zie hiervoor punt 4)

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen de teststraat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

6. Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie of aanvulling van uw gegevens en om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit aangeven bij de manager van de teststraat. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Uw verzoek waarin u een beroep doet op een van uw privacyrechten kunt u ook sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected].

7. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Covid Spoedservice hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. 

Soms zijn wij ook wettelijk verplicht om gegevens te delen, zoals bij Covid-19 het geval is. Op grond van onder meer art. 24 van de Wet publieke gezondheid is iedere organisatie die een Test op SARS-CoV-2 uitvoert verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD, met gelijktijdige verstrekking van de persoonsgegevens (voor zover bekend) zoals de naam, adres, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer en verblijfplaats van de betrokken persoon. Daarnaast kan Covid Spoedservice in geval van een positieve testuitslag op verzoek van het GGD ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres aan het GGD doorgeven, hiervoor zullen wij toestemming voor vragen.

Indien van toepassing, kunt u de testresultaten ook mogelijk inladen in de teststraatapplicatie. De gegevens worden dan gedeeld met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de verwerking van persoonsgegevens in de CoronaCheck-app. Meer informatie over deze verwerking kunt vinden op: https://coronacheck.nl/nl/privacy. Tot slot hebben wij de verplichting om uw gegevens met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te delen ten behoeve van facturatie. Dit geldt dus niet voor commerciële testuitslagen met een reiscertificaat.

8. Bewaren van persoonsgegevens

Covid Spoedservice verwijdert de achter punt 3 genoemde persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn om te voldoen aan de verplichting uit hoofde van de WGBO. Met inachtneming van de Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19, worden negatieve en positieve resultaten 12 maanden bewaard. We zijn wettelijk verplicht om uw burgerservicenummer, testresultaat en documentnummer ID voor 12 maanden te bewaren. 

9. Waar bewaren wij deze persoonsgegevens?

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, vindt dat plaats in Nederland. Afhankelijk van de gekozen infrastructuur op Europees niveau bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens ook worden opgeslagen buiten Nederland. In dat geval zal opslaglocatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

De persoonsgegevens die Covid Spoedservice BV verwerkt, zijn opgeslagen in de database gemanaged door Azure. De database bevindt zich in Amsterdam, Nederland, EER grondgebied.

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Covid Spoedservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor werken wij conform de gebruikelijke normen binnen de gezondheidszorg, zoals NEN7510.

11.  Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected]

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.